Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 46957

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45244
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Sesja absolutoryjna Drukuj Email
środa, 01 marca 2006 02:00

W gminie Stoczek rok 2005 należał do bardzo udanych pod względem realizacji zadań inwestycyjnych, dlatego też bez problemu Wójt Gminy Mieczysław Wójcik uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć te, realizowane w ra-mach programu ZPORR są to: 1) „Przebudowa drogi we wsi Brzózka” - wartość całkowita tego zadania to kwota 1.014.858,43 zł, dofinansowanie wyniosło 75% z Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa. 2) „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – etap I”, gdzie dofinansowanie wynosi 74,81% poniesionych nakładów ze środków Unii Europejskiej i inwestycja ta jest w trakcie realizacji.
Oprócz tych dużych zadań zostały zrealizowane inne, mniejsze, ale jakże ważne dla społeczności lokalnych, a mianowicie remonty dróg gminnych. I tak dokonano przebudowy następujących dróg gminnych: 1) przez wieś Mrozowa Wola - wartość zadania to kwota 69.942,60 zł, w ramach tych środków wykonano drogę asfaltową o długości 300 mb i szerokości pasa jezdni 5 m; 2) Mrozowa Wola - Zieleniec droga żwirowa o długości 1100 mb, o wartości 69.942,60 zł; 3) Kazimierzów – Kałęczyn, droga żwirowa o wartości 335.711,81zł, długość drogi wyniosła 4,5 km; 4) Nowe Lipki - droga żwirowa przez wieś o długości 700 mb, wartość zadania to kwota 65.966,60 zł.
Należy dodać, że remonty ww. dróg żwirowych, były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Nie są to wszystkie zrealizowane zadania inwestycyjne, ale na pochwałę za-sługuje fakt, że Wójt realizuje zadania - oczywiście za aprobatą Rady Gminy - takie, które są dofinansowane w ramach środków pomocowych, czy też środków Urzędu Marszałkowskiego. Jak z powyższego wynika, jest to dobry sposób na to, aby przy minimalnym udziale własnym zrealizować duże zadania inwestycyjne i w ten sposób powiększyć majątek gminy i poprawić warunki życia lokalnej społeczności.

Informacja dla rolników

Drodzy Rolnicy !!!
1 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym roku wnioski o zwrot podatku będą przyjmowane od 1 do 30 września. Natomiast w następnych latach w terminach od 1 do 31 marca i od 1do 30 września. Zwrot podatku będzie przyznawany za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Kwota zwrotu podatku została ustalona jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez rolnika, wynikająca z faktury VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu ustalonego jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika. Po określeniu przez ministra do spraw rozwoju wsi wzory wniosków będą dostępne w Urzędzie Gminy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK
Wójt Gminy Stoczek informuje, że pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bez-pośrednie dla rolników na rok 2006 udzielana jest w godz. 800-1600 w Gminnym Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Gimnazjum w Stoczku przy ul. Armii Krajowej 2, tel. 025 – 691-90-17.