Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50917

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   50744
  • Komentarzy:   87
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Partnerstwo dla Osób Głuchoniewidomych Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2008 02:00
Tak brzmi nazwa wieloletniej kampanii społecznej zainicjowanej w roku ubiegłym przez Fundację Wspólna Droga, by pomóc tej stosunkowo nielicznej, ale bardzo doświadczonej przez los grupie ludzi. Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu z otoczeniem te osoby są często marginalizowane, choć przy zapewnieniu im właściwego sprzętu i rehabilitacji mogłyby rozwijać swoje zdolności oraz uczestniczyć w życiu społecznym.

Tak brzmi nazwa wieloletniej kampanii społecznej zainicjowanej w roku ubiegłym przez Fundację Wspólna Droga, by pomóc tej stosunkowo nielicznej, ale bardzo doświadczonej przez los grupie ludzi. Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu z otoczeniem te osoby są często marginalizowane, choć przy zapewnieniu im właściwego sprzętu i rehabilitacji mogłyby rozwijać swoje zdolności oraz uczestniczyć w życiu społecznym. Obecny system pomocy jest niewydolny – brak jest nawet specjalistycznych punktów diagnostycznych, które przy tej sprzężonej niepełnosprawności są szczególnie potrzebne; brak także pełnej bazy danych osób dotkniętych głuchoślepotą, na co zwraca uwagę Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – koordynator merytoryczny kampanii.
Najważniejsze cele kampanii Partnerstwo dla Osób Głuchoniewidomych to: dotarcie do osób głuchoniewidomych pozbawionych specjalistycznej opieki, diagnoza ich potrzeb, uławienie dostępu do konsultacji lekarskich, sprzętu i rehabilitacji; zwrócenie uwagi opinii społecznej na problemy osób głuchoniewidomych; wypracowanie systemowych form pomocy osobom głuchoniewidomym.
Patronat honorowy nad kampanią objął marszałek Adam Struzik, a uczestniczą w niej: pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Towarzystwo Pomocy Głucho-niewidomym, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”. Firmą, która przekazała dotację na pomoc głuchoniewidomym jest koreański koncern LG Philips. Całość koordynuje Fundacja Wspólna Droga.
Pierwszym krokiem do stworzenia skutecznie funkcjonującego systemu jest właściwa diagnoza zjawiska, określenie jego skali, identyfikacja wszystkich dotkniętych tą niepełnosprawnością. W 2008 roku spróbujemy dotrzeć zwłaszcza do tych osób, których nie ma w bazach danych TPG. Szacuje się, że na terenie województwa mazowieckiego, od którego zaczynamy kampanię, grupa ta może liczyć nawet 200 osób.
Zwracamy się za pośrednictwem prasy lokalnej do miesz-kańców Mazowsza z prośbą o przesyłanie na adres Funda-cji zgłoszeń osób głuchoniewidomych. Formularze oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.wspolnadroga.pl
Specjaliści Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym ocenią, jakie formy pomocy będą wskazane dla poszczególnych osób. Komisja dystrybucyjna podzieli środki finansowe, przekazane przez koncern LG Philips, pomiędzy osoby w najtrudniejszej sytuacji.