Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50853

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   50576
  • Komentarzy:   87
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

OIK – ostatnią deską ratunku Drukuj Email
wtorek, 01 stycznia 2008 02:00
Na terenie województwa mazowieckiego od 10 do 14 grudnia ubiegłego roku już po raz kolejny trwała policyjna akcja pod kryptonimem „Niebieski tydzień”. Akcja ta ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie lub chociażby ograniczenie tak często przecież występującej przemocy domowej.

W Węgrowie do tej akcji dołączyli członkowie Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowane były specjalne dyżury, ponadto przez dwa dni uczestniczyli w specjalnym szkoleniu pracownicy sklepów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe.
Pomocą osobom i rodzinom poszkodowanym służy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dzia-ający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jak pokazało życie ośrodek ten w pełni wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków, a o jego historii oraz o dniu dzisiejszym dyrektor PCPR w Węgrowie Jadwiga Snopkiewicz powiedziała między innymi: „Funkcjonujący przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie od września 2005 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania powiatu węgrowskiego z zakresu pomocy społecznej, polegające głównie na prowadzeniu przez zespół specjalistów interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych sytuacją kryzysową, bądź też takich, które już w tym kryzysie się znajdują. Do najczęściej występujących sytuacji kryzysowych, jakie dotykają osoby i rodziny w powiecie węgrowskim, zaliczyć należy przede wszystkim wszelkiego rodzaju uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz typową przemoc domową, natomiast celem wszelkich działań prowadzonych przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest przywrócenie osobie lub też rodzinie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w zaistniałej sytuacji kryzysowej, jak również zapobieganiu grożącej danej rodzinie lub osobie niebezpiecznej sytuacji związanej z wyżej wymienionymi zjawiskami.”
Pomocą i interwencją pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmowane są wszystkie osoby zamieszkujące na terenie powiatu węgrowskiego, bez względu na dochód, a w razie takiej potrzeby udzielana jest pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne oraz po-moc prawna. Natomiast w uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinie, gdzie występuje długotrwała przemoc domowa, udzielane jest schronienie w prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej hostelu.
A teraz trochę statystyki: w 2006 roku z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzy-stało ogółem 194 rodziny, łącznie 376 osób, kobiet, mężczyzn i dzieci. Z tej liczby 126 osób to ofiary typowej przemocy domowej, przy czym aż sześć osób skorzystać musiało z zakwa-terowania w hostelu. W roku 2007 jeszcze więcej, bo 384 osoby (do 10 grudnia) korzystało z porad specjalistów ośrodka. Nieco mniej niż w roku 2006, bo „tylko” 101 osób, to ofiary przemocy, przy czym dwie osoby zamieszkiwało w hostelowych pokojach.
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie swoich obowiązków współpracują między innymi z gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, z policją, sądem i prokuraturą oraz z dyrekcją szkół do których uczęszczają dzieci z rodzin zagrożonych sytuacją kryzysową. Dodatkowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uruchomiony został punkt konsultacyjny dla osób i rodzin, których członkowie są uzależnieni od środków psychoaktywnych. Podobny punkt uruchomiony został także w Łochowie dla mieszkańców z tamtego rejonu. Punkty te powstały w wyniku podpisanego przez PCPR i poszczególne gminny porozumienia. Szkoda tylko, że porozumienia takiego nie podpisały pozostałe gminy z naszego powiatu. Specjaliści od terapii uzależnień, którzy pracują w poszczególnych punktach konsultacyjnych, oprócz tego, że pełnią dyżury, to jeszcze ponadto wykonują interwencje socjalne w miejscu zamieszkania osób uzależnionych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie - jak stwierdziła dyrektor Jadwiga Snopkiewicz - dysponuje odpowiednio dużymi zasobami kadrowymi w zakresie niesienia wszelkiej tego typu pomocy, tak więc dyrekcja PCPR nadal oczekuje na gotowość podjęcia przez pozostałe gminy współpracy w tym jakże palącym problemie. Zwłaszcza że o pomoc taką zwracają się osoby zamieszkałe na terenie gmin Liw, Miedzna i Korytnica. Panowie wójtowie, weźcie sobie ten problem do serca i spróbujcie pomóc swoim mieszkańcom.