Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50855

Statystyki galerii

 • Zdjęć:   420
 • Kategorii:   15
 • Odsłon:   50576
 • Komentarzy:   87
 • Głosów:   43
 • Tagów:   0

Stowarzyszenie Drukuj Email
sobota, 06 czerwca 2009 09:34

Władze

Stowarzyszenia Ogólniak na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

ZARZĄD

Prof. Wojciech Żagan - prezes
Mariusz Szczupak - wiceprezes
Paweł Wyszogrodzki - sekretarz
Katarzyna Sternicka - skarbnik
Małgorzata Janiuk - członek ZarząduKOMISJA REWIZYJNA

Magda Olszewska
Marek Dębski
Janusz PiotrowskiSTATUT

STOWARZYSZENIA OGÓLNIAK

na rzecz

Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych

w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

w Węgrowie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Ogólniak” na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej - a siedzibą Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie ul. Mickiewicza 3, zwanym w dalszej części Liceum.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak z nazwą Stowarzyszenia na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profitu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Inicjowanie i prowadzenie form działalności kulturalnej i edukacyjnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i organami administracji rządowej i samorządowej oraz uczelniami.
 2. Kreowanie wizerunku Liceum jako zasłużonej placówki dydaktycznej i ważnego ośrodka kulturotwórczego.
 3. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych adresowanych do uczniów, rodziców, wychowanków na rzecz budowania więzi emocjonalnych ze szkołą i jej tradycjami.
 4. Promocja działalności szkoły w mediach poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami mediów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.
 5. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych zmierzających do:

a) realizowania programów autorskich,

b) indywidualizacji nauczania młodzieży szczególnie uzdolnionej,

c) prowadzenia nowatorskich zajęć pozalekcyjnych,

d) realizowania przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym i prozdrowotnym.

 1. Organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w najtrudniejszych warunkach (zapomogi, stypendia).
 2. Wspieranie celów statutowych liceum.
 3. Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły.
 4. Pozyskiwanie środków na cele statutowe.

 

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie systemu informacji o warunkach funkcjonowania szkoły, tworzenie informacji o losach absolwentów.
 2. Organizowanie zebrań, odczytów i innych imprez o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia.
  1. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
  2. Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji Liceum.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej.
  4. Pozyskiwanie sponsorów działalności Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszania,
 4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. nosić odznakę Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §14.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo Stowarzyszania ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
 3. skreślenia z listy członków w razie naruszenia postanowień statutu,
 4. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała,
 5. likwidacji Stowarzyszenia.

 

 

§ 18

Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków

b)  Zarząd

c)  Komisja Rewizyjna.

 1. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji l delegat na 3 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 2. Wybory delegatów odbywają się co cztery lata.
 3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje,
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci)

b)  z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia, bądź odmowy udzielenia, absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
 7. ustalenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień,
 8. rozpatrywanie wniosków, postulatów i odwołań zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
 10. nadanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku (żądania):

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 5 razy w roku.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. składanie corocznych sprawozdań (do 31 marca) ze swej działalności za rok ubiegły,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 5. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 9. powoływanie komisji, zespołów i określanie ich zadań oraz tworzenie funduszy celowych,
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 12. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji,
 13. wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 14. W przypadku uszczuplenia składu Zarządu podczas trwania jego kadencji, następuje uzupełnienie jego składu poprzez wybór brakujących członków. Uzupełnienie następuje w wyniku tajnego głosowania podczas Walnego Zebrania Członków, w terminie nie późniejszym niż 7 dni po zaistnieniu uszczuplenia składu Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, i sekretarza.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 29

W przypadku uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej podczas trwania jej kadencji, następuje uzupełnienie jej składu poprzez wybór brakujących członków. Uzupełnienie następuje w wyniku tajnego głosowania podczas Walnego Zebrania Członków, w terminie nie późniejszym niż 7 dni po zaistnieniu uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)   opłaty, wpisowe i składki członkowskie,

b)   dotacje,

c)   darowizny, zapisy i spadki,

d)   dochody z ofiarności publicznej,

e)   dochody z działalności statutowej.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z tej działalności przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia określa formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu.

§ 33

 1. Zarząd ustanawia fundusze celowe Stowarzyszenia.
 2. Funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd zgodnie z przyjętym regulaminem.
 3. Decyzje w sprawie wykorzystania środków podejmowane są kolegialnie bezwzględną większością głosów.
 4. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może powoływać pełnomocników.
 5. Pełnomocnicy prowadzący działalność gospodarczą są uprawnieni do występowania w imieniu Stowarzyszenia, w ramach udzielonego upoważnienia.
 6. Pełnomocnicy prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdania z tej działalności.
 7. Kontrolę nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Dla ważności oświadczeń, woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy osób uprawnionych.
 3. Osobami uprawnionymi do składania podpisów potwierdzających ważność pism i dokumentów są:

a)   Prezes Stowarzyszenia

b)   Członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwalenie statutu i jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Likwidacja Stowarzyszenia nastąpi w razie osiągnięcia celów, dla których zostało ono ustanowione lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia.
 2. Majątek po likwidacji Stowarzyszenia przechodzi na cele wskazane w decyzji likwidacyjnej.
 3. Po likwidacji Stowarzyszenia Zarząd zgłosi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

§ 37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.